Obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje výrobků z papíru firmou Robert Novák – Abram Kelly (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti výrobků z papíru firmou Robert Novák – Abram Kelly (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 Prodávající

Robert Novák – Abram Kelly, Mitušova 79, Ostrava 3, IČ: 61589535, DIČ: CZ7208185545 registrace u FÚ Ostrava Hrabůvka, zabývající se výrobou a prodejem výrobků z papíru jak dalším prodejcům tak i spotřebitelů.

 Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce – při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výpočetní techniky výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitel s IČ nebo prodejce bez smluvně upravených vztahů – právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osoběapod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Obchod na adrese: Nádražní ulice 893/46, 150 00 Praha 5
Pondělí-Pátek: 10:00 – 18:00
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.manufactura.cz
24h denně, 7 dní v týdnu
Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR:
do 18:00h

IV. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní.

V on-line obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

•prostřednictvím elektronického obchodu na www.manufactura.cz (dále jen „eObchod“)

•elektronickou poštou na adrese prodej@manufactura.cz

•osobně

•telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou a uvést následující údaje:

•obchodní jméno a sídlo kupujícího

•IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

•kód a název zboží dle ceníku

•jednotkovou cenu

•způsob odebrání a dopravy

•dodací adresu

•podpis osoby oprávněné objednávat zboží

•všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

VI. Odstoupení od smlouvy

Podmínky jsou platné pouze pro koncové uživatele bez IČ, ostatní případy jsou dány bodem VI. podbodem e) těchto VOP. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je po bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

e) V případě, že je kupující spotřebitel s IČ nebo prodejce bez či se smluvně upravenými smluvními vztahy může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

f) Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Platební podmínky

a) platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím služby PayPal

b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

c) hotově při převzetí na adrese provozovny

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou – ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou General Parcel nebo Českou poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodej@manufactura.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že kupující nepoškozenou zásilkou odmítne převzít, je povinen prodávajícímu uhradit cenu poštovného a administrativní poplatek ve výši 300 Kč.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627

a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.,
dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář