Prohlášení

„Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text e-mailu nebo jeho přílohy mohou obsahovat utajované či důvěrné informace, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám byl tento e-mail doručen omylem, o chybném doručení prosím informujte odesílatele jeho vrácením zpět, zdržte se jakékoli manipulace s textem či přílohami, celý e-mail včetně všech příloh ze svého počítače vymažte a prosím zamezte, aby se dostal do dispozice dalších osob. Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku či veřejnou nabídkou, ani není přijetím Vašeho návrhu na uzavření takové smlouvy nebo nabídky. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel ve smyslu ust. §1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nebude považovat za přijetí nabídky. V případě, že je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu. Veškeré informace, jež nejsou veřejně dostupné, poskytnuté odesílatelem při vyjednávání o smlouvě, jsou považovány za důvěrné, pokud odesílatel neprohlásí jinak; v případě, že nedojde k uzavření zamýšlené smlouvy, dohody či jiného ujednání, druhá strana takové informace jí poskytnuté nejen nezveřejní, ale neprodleně vrátí či zničí. Odesílatel neodpovídá za možné vzniklé škody způsobené neúplným přenosem, možnou modifikací či zpožděním této zprávy během přenosu od odesílatele k adresátovi, ani za jakékoli škody, které si adresát způsobí napadením svého systému počítačovým virem nebo jinak škodlivým počítačovým programem.“

 

Disclaimer

“Information in this email is intended solely for the addressee. The email wording or attachments thereof may contain classified or confidential information or other information protected under applicable legal regulations, as appropriate. If you are not the intended recipient, please notify the sender of its accidental delivery by forwarding the email back to the sender. You should not dispose of the email message or attachments in any way. Please delete the email, including any attachments thereof, from your computer and prevent its disclosure to other persons. Unless expressly specified otherwise, neither this email nor any of its attachments represents a proposal for contract conclusion, promise to conclude a contract, an invitation to tender, a public offer. Furthermore, this email does not represent an acceptance of your proposal for the conclusion of such contract or offer. In case this email contains an offer, the sender of this email does not agree with an acceptance of a proposal for contract conclusion with any amendment or variation in terms of the provisions of Section 1740(3) of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code; any response to a proposal or offer with an amendment or variation shall not be considered an acceptance of such proposal or offer. In case this email is a part of contract negotiations, the sender is entitled to terminate such negotiations at any time and for whatever reason, e.g. if the necessary internal approvals are not obtained, whereas the relevant contract shall not be executed until an explicit agreement is reached on all terms and conditions of such contract. Any information, which is not publicly available and which is disclosed by the sender in the course of contract negotiations, shall be deemed confidential, unless specified otherwise by the sender. In case the intended contract, agreement or other arrangement is not concluded, the other party shall not disclose any information provided to it, immediately returning or destroying it. The sender shall not be liable for any damage arising as a result of any incomplete transfer, alternation or delay of this message during its transfer from the sender to the addressee; furthermore, the sender shall not be liable for any damage caused to the addressee’s system by computer viruses or other malicious software.”